п а р т н е р и
Партнери и донатори
пронајди

Партнери и донатори

Партнери и грантисти во 2016 година
Асоцијација за демократски развој на Ромите „Сонце”, Тетово
Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ, Свети Николе
Движење за одржлив социоекономски развој „Глобал“, Битола
„Дендо Вас“ - Центар за образовна поддршка, Скопје
Еколошко здружение Движење „Еко Герила“, Тетово
ЕХО Едукативно-хуманитарна организација, Штип 
Здружение „Заедно посилни“, Скопје
Здружение „Хуманост“, Скопје
Здружение еколошко друштво „Планетум”, Струмица
Здружение за дислексија „Ајнштајн“, Скопје
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во Република Македонија – ЕСЕ, Скопје
Здружение за етнокултура „Виа Кандавиа“, Струга
Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничката толеранција „Профицио“, Скопје
Здружение за јакнење и организирање на ромската заедница „Романо авази“, Тетово
Здружение за локален развој „Акција плус“, Ресен
Здружение за локална демократија Центар на Заедницата на општина Струмица, Струмица
Здружение за локална демократија Центар на Заедницата на општина Центар, Скопје
Здружение за поддршка на лица со посебни потреби „Солем“, Скопје
Здружение за поддршка на маргинализирани работници „Стар-Стар“, Скопје
Здружение за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“, Куманово
Здружение за развој и активизам „Аква“, Струга
Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците „Достоинствен работник“, Прилеп
Здружение за ширење на демократија и демократски принципи во општеството „Проект ЕУ“, Кавадарци
Здружение на граѓани „Младински образовен форум”, Скопје
Здружение на граѓани „Х.Е.Р.А.”- Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Скопје
Здружение на граѓани за одбрана на слободата на говорот и на јавното изразување „Член 16“, Скопје
Здружение на граѓани „Јура Лабор“, Гевгелија
Здружение на граѓани на текстилните и кожарските работници „Тивкото мнозинство“, Штип
Здружение на просветни работници за заштита на правата на жените и децата - ЛИЛ, Скопје
Здружение Национален ромски центар, Куманово
Здружение „Новус“, Струмица
Здужение за локална демократија Центар на Заедницата на општина Струга, Струга
„ИЗБОР” - Здружение за советување, лекување, ресоцијализација и реинтеграција на лица со проблем заради злоупотреба на дрога, Струмица
Институт за јавно здравје на РМ, Скопје
ИРИЗ - Иницијатива за развој и инклузија на заедниците, Скопје
Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници“, Скопје
„Креативни и активни“, Струга
Легис, Скопје
Македонски центар за европско образование, Скопје
Македонско здружение на млади правници, Скопје
Млади европски федералисти - Македонија, Куманово
Младински културен центар, Битола
Младински совет Струмица, Струмица
Национален младински совет на Македонија, Скопје
НВО Инфоцентар, Скопје
НВО КХАМ, Делчево
Онлајн Медија ДООЕЛ, Скопје
ООУ „Ј.Х.Песталоци“, Скопје
Општина Струга
Општина Струмица
Општина Центар
Организација на жени, Струмица
„Пактис“ - Здружение Центар за стратегии и развој, Прилеп
„Патокази“, Гевгелија
Реактор - Истражување во акција, Скопје
Регионален центар за одржлив развој, Кратово
РОМА СОС – Ромска организација за мултикултурна афирмација, Прилеп
Ромско хуманитарно здружение на жени „Кхам”, Куманово
Рурална коалиција, Куманово
СОУ „Ибрахим Темо“, Струга
СОУ „Јане Сандански“, Струмица
Темплум ДООЕЛ, Скопје
Универзитет Фрибург, Швајцарија
Установа Центар за современи уметности, Скопје
Фондација за интернет и општество Метаморфозис, Скопје
Фондација за локален развој и демократија „Фокус”, Велес
Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор”, Скопје
Фондација ИДЕА Југоисточна Европа, Скопје
Форум - Центар за стратегиски истражувања и документација, Скопје
Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Скопје
ХОПС - Опции за здрав живот, Скопје
Центар за граѓански комуникации, Скопје 
Центар за демократски развој и иницијативи – ЦДРИМ, Скопје
Центар за истражување и развој на општеството „Визио 2014“, Кичево
Центар за одржлив развој на заедницата, Дебар
Центар за развој на локалната демократија, Скопје 
Центар за развој на медиуми, Скопје


Донатори во 2016 година
Американска агенција за меѓународен развој (УСАИД) 
Делегација на ЕУ во Македонија 
Швајцарска агенција за развој и соработка (СДЦ)