Јавно здравство
пронајди

Сите сме луѓе: Секому здравствена заштита без разлика на етничката припадност

Состојбите во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на здравје помеѓу Ромите во Република Македонија

Автори на истражувањето:
Борјан Павловски
Дарко Антиќ
Јасминка Фришчиќ
Марија Гелевска
Стојан Мишев
Блашко Касапинов

Клучни зборови

| јавно здравство