Едиција „Законите под лупа“
пронајди

Правните потреби и патот до правдата во Република Македонија

Едиција: Примената на законите под лупа

Автори: Јана Коруновска Србјанко, Неда Коруновска, Тања Малеска
Уредници: Данче Даниловска - Бајдевска, Нада Наумовска
Издавач: ФООМ, 2013

Клучни зборови

| право