Јавно здравство
пронајди

Влијанието на социјалните детерминанти врз здравјето на ромите и нивниот пристап до здравствената заштита во Република Македонија

Автори на истражувањето:
Борјан Павловски
Дарко Антиќ
Јасминка Фришчиќ
Марија Гелевска
Стојан Мишев

Издава: ФООМ, 2014

Клучни зборови

| јавно здравство | роми