п а р т н е р и
Организациска поставеност
пронајди

Организациска поставеност

Телефон: +389 2 2444 488

Фани Каранфилова-Пановска, Извршна директорка

Зајакнување и мобилизација на граѓаните
Славица Инџевска, Директорка на програма, тел. 2477 105, slavica.indjevska[AT]fosm.mk
Данче Даниловска-Бајдевска, Координаторка на програма, тел. 2477 124, dance.danilovska[AT]fosm.mk
Нада Наумовска, Координаторка на програма, тел. 2477 116, nada.naumovska[AT]fosm.mk
Кире Миловски, Координатор на проекти, тел. 2477 119, kire.milovski[AT]fosm.mk 
Александра Димова-Манчевска, Координаторка на проекти, Регионалната програма за поддршка на истражувања,  тел. 2477 177, aleksandra.dimova[AT]fosm.mk
Надица Стамболџиоска, Координаторка на проекти - односи со јавност, тел. 2477 155, nadica.stamboldjioska[AT]fosm.mk

Сунчица Костовска-Петровска, Директорка на програма, Проект на УСАИД за граѓанско општество, тел. 2477 123, sunchica.kostovska[AT]fosm.mk
Адријана Лавчиска, Координаторка на програма, Проект на УСАИД за граѓанско општество, тел. 2477 182, adrijana.lavchiska[AT]fosm.mk

ГЕМ Клуб
ул. „Караорман“  бб, Скопје
тел. +389 2 3224 701/ 070 21 21 82
gemklub[AT]gem.org.mk

Васко Лазаревски, vasko.lazarevski[AT]fosm.mk

Општина по мерка на граѓаните
Данче Даниловска-Бајдевска, Координаторка на програма, тел. 2477 124, dance.danilovska[AT]fosm.mk
Наташа Анѓелеска, Координаторка на програма, тел. 2477 160/ 2447 094, natasa.angjeleska[AT]fosm.mk
Кире Миловски, Координатор на проекти, тел. 2477 119, kire.milovski[AT]fosm.mk 
Христина Василевска, Координаторка на проекти, Пристап до правда во Македонија, тел. 2477 126, hristina.vasilevska[AT]fosm.mk
Јулијана Караи, Координаторка на проекти, Граѓанско учество за локална демократија, тел. 2477 108, julijana.karai[AT]fosm.mk
Влатко Петрушевски, Координатор на проекти, Граѓанско учество за локална демократија, тел. 2477 172, vlatko.petrushevski[AT]fosm.mk

Интеграција на Ромите

Споменка Лазаревска, Директорка на програма, тел. 2477 150, spomenka.lazarevska[AT]fosm.mk
Сузана Велковска, Координаторка на програма, тел. 2477 129, suzana.velkovska[AT]fosm.mk
Сузана Пецаковска, Координаторка на програма, тел. 2477 190/ 2446 787, suzana.pecakovska[AT]fosm.mk
Ајсел Мемет, Координаторка на проекти, тел. 2477 107, ajsel.memet[AT]fosm.mk
Александар Марковски, Координатор на проекти, тел. 2477 100, aleksandar.markovski[AT]fosm.mk
Ивона Сталевска
, Координаторка на проекти, тел. 2477 115, ivona.stalevska[AT]fosm.mk

Хуманитарна и правна помош за мигрантите
Славица Инџевска, Директорна на програма, тел. 2477 105, slavica.indjevska[AT]fosm.mk

Поддршка на областите: Слобода на изразување, Младинска ангажираност за општествени промени, Унапредување на човековите права во здравството, Мониторинг и документирање на човековите права, Борба против корупција, Буџетска транспарентност
Споменка Лазаревска, Директорка на програма, тел. 2477 150, spomenka.lazarevska[AT]fosm.mk
Александар Марковски, Координатор на проекти, тел. 2477 100, aleksandar.markovski[AT]fosm.mk
Солунка Зоксимовска, Асистентка на програма, тел. 2477 118, solunka.zoksimovska[AT]fosm.mk 

Администрација и финансии
Зоран Цали, Административен директор, тел. 2477 104/ 2400 108, zoran.cali[AT]fosm.mk
Љиљана Ристевска, Раководителка на сметководство, тел. 2477 110, ljiljana.ristevska[AT]fosm.mk
Бети Симјаноска-Трајчевска, Сметководителка, тел. 2477 120, beti.simjanoska[AT]fosm.mk
Анастазија Панева-Писарева Николиќ, Благајничка, тел. 2477 111, anastazija.paneva[AT]fosm.mk
Ванчо Џамбаски, Менаџер за грантови и логистика, тел. 2477 112/ 2446 744, vanco.dzambaski[AT]fosm.mk