Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Унапредување на човековите права во здравството
пронајди

Објавен првиот број на списанието „Дроги - Политики и практики“

"Дроги - Политики и практики" се стреми да обезбеди различни перспективи на политики и практики поврзани со дрогата воопшто, употребата на дрога, да се информира и едуцира пошироката публика, да се обезбеди поширока видливост на корисниците на дрога како и поттикнување на интердисциплинарен дијалог за соодветни и похумани решенија на споменатите општествени предизвици.

Во ова списание се изнесени и искуствата, гледиштата и потребите на луѓето што употребуваат дроги.

"Третман на зависности од дроги" е тема на првиот број на списанието чија цел е поттик за отворање широка дебата и одговорна акција за воведување политики и практики за хуман третман на луѓето што употребуваат дроги, а во исто време да се поттикне дијалог за улогата на пациентите, нагласување на потребата за интердисциплинарен пристап во третманот на зависности од дрога, учество на пациентот при определување на целите во третманот на зависности од дрога, достапноста на третманите за лекување, местото и улогата на психосоцијалните програми.

Клучни зборови

| јавно здравство