Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Заедничка рамка за правно зајакнување
пронајди

ОДРЖАНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРАВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ – ГРАДЕЊЕ НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ БАЗИРАНИ ВО ЗАЕДНИЦАТА

Од 6 до 8 февруари 2017 година во Струмица, во организација на Фондацијата Отворено општество – Македонија, а во рамки на Заедничката рамка за правно зајакнување, се одржа работилница за правно зајакнување – градење национални системи за правни услуги базирани во заедницата.
На работилницата учествуваа 18 граѓански организации - обезбедувачи на правна, бесплатна правна и параправна помош, како и претставници на Министерството за правда на Република Македонија и Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ -  Скопје.
Главна цел на одржување на работилницата беше развивање на заедничка ефективна и остварлива стратегија за правно зајакнување во грдењето на национален систем за правни услуги базирани во заедницата.

На настанот беа разменети искуства помеѓу сите учесници во областа на правното зајакнување на граѓаните во чии рамки беа аналзирани организациските потреби, како и анализа на околината; утврдување на општи стратешки цели на иницијативата и стратешки фокуси; утврдување на стратешки цели во рамки на дефинираните стратешки фокуси; анализа на засегнати страни по стратешки фокуси; детектирање на основните претпоставки за планираните постигнувања; подготовка на листа на активности и резултати во рамки на стратешките фокуси; подготовка на детален годишен акциски план; подготовка на концепт за финансиска одржливост на интервенциите.

Клучни зборови

| обука