Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Пристап до правда во Македонија
пронајди

ПРАВА НА ПАРИЧНА ПОМОШ ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Прирачник за социјална заштита

Водејќи се од правните потреби на граѓаните и правните проблеми за кои најчесто побарале бесплатна правна помош, во рамките на проектот Пристап до правда во Македонија, беше подготвен прирачник за социјална заштита. 

Прирачникот содржи информации за социјалната парична помош, постојаната парична помош, паричен надомест за помош и нега од трето лице, еднократна парична како и пример од Доставница како клучен документ во случај на поднесување на жалба.

Своето знаење граѓаните може да го проверат преку два случаи кои се најчести во праксата, а вклучуваат информации за тоа зошто е важно да се  извести до Центарот за социјална заштита за било каква промена на семејната, материјалната и состојбата со имот и имотните права, и  од кога течат роковите за поднесување на жалба.

Прирачникот е достапен на македонски, албански и ромски јазик.

поврзани новости

нема поврзани новости