Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди
Правна програма

Соопштение

Потребна е воедначенапримена на Законот за бесплатна правна помош

[Aug 30 2013 ] Со цел граѓаните да имаат пристап до правдата, неформалната мрежа на овластени здруженија за бесплатна правна помош бара од Министерството за правда за сите баратели воедначено да го применува Законот за бесплатна правна помош (Законот), како и да ги почитува веќе дадените упатства од Управниот суд во предметите со кои се решава правото на бесплатна правна помош.

Правна програма

Подобрување има, ама пристапот до информации од јавен карактер сè уште е исправен пред сериозни предизвици

[Aug 23 2012 ] Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во јули 2012 год. поднесе 145 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер до повеќе државни органи.