Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди
Правна програма

Шест години подоцна: Распука ли ѕидот од тишина?

Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер

[Apr 30 2013 ] Фондацијата Отворено општество Македонија (ФООМ) на 30-ти април организираше промоција и дебата по повод издавањето на публикацијата „Шест години подоцна: Распука ли ѕидот од тишина“

Правна програма

Мрежа за заштита од дискриминација

[Apr 29 2013 ] Собранието на Република Македонија да побара детални информации за посочените слабости на годишниот извештај на Комисијата за заштита од дискриминација

Правна програма

Прирачник за европското право за недискриминација

[Apr 15 2013 ] Во Прирачникот за европското право за недискриминација подготвен од Агенцијата за фундаментални права на ЕУ и Европскиот суд за човековите права е презентиран дел од импресивниот обем на судската практика во областа на недискриминацијата создадена од страна на Европскиот суд за човековите права и Судот на правдата на ЕУ.

Правна програма

Отворено писмо

Собранието не треба да го усвои Годишниот извештај за работата на Комисијата за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2012 година

[Apr 10 2013 ]

Правна програма

Дискриминираните не добиваат навремена заштита

[Apr 5 2013 ] Мрежата за заштита од дискриминација во овој момент има 14 активни предмети кои се поведени пред Комисијата за заштита од дискриминација (Комисијата), од кои на дури 8 предмети им е истечен рокот од 3 месеци во кои Комисијата треба да одлучи дали постои дискриминација.