Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди
Правна програма

Шест години подоцна: Распука ли ѕидот од тишина?

Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер

[Apr 30 2013 ] Фондацијата Отворено општество Македонија (ФООМ) на 30-ти април организираше промоција и дебата по повод издавањето на публикацијата „Шест години подоцна: Распука ли ѕидот од тишина“

Правна програма

Мрежа за заштита од дискриминација

[Apr 29 2013 ] Собранието на Република Македонија да побара детални информации за посочените слабости на годишниот извештај на Комисијата за заштита од дискриминација

Правна програма

Прирачник за европското право за недискриминација

[Apr 15 2013 ] Во Прирачникот за европското право за недискриминација подготвен од Агенцијата за фундаментални права на ЕУ и Европскиот суд за човековите права е презентиран дел од импресивниот обем на судската практика во областа на недискриминацијата создадена од страна на Европскиот суд за човековите права и Судот на правдата на ЕУ.

Правна програма

Отворено писмо

Собранието не треба да го усвои Годишниот извештај за работата на Комисијата за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2012 година

[Apr 10 2013 ]

Правна програма

Дискриминираните не добиваат навремена заштита

[Apr 5 2013 ] Мрежата за заштита од дискриминација во овој момент има 14 активни предмети кои се поведени пред Комисијата за заштита од дискриминација (Комисијата), од кои на дури 8 предмети им е истечен рокот од 3 месеци во кои Комисијата треба да одлучи дали постои дискриминација.