Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017
пронајди

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТЕН ЦИКЛУС

Во периодот 12-14 јули 2017 година, во хотелот „Метропол“ во Охрид, се одржа тридневната обука за раководење со проектен циклус, наменета за 17 претставници од шест граѓански организации вклучени во концептот Инклузивни и транспарентни образовни политики на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Целта на обуката беше да ги подобри знаењата и вештините на учесниците за планирање и спроведување проекти. Поспецифично обуката придонесе учесниците да се запознаат со концептот за раководење со проектен циклус (РПЦ) и со фазите на проектниот циклус, да се оспособат да идентификуваат проблеми во заедницата или општеството, да ги анализираат и да ги претворат во цели, да се оспособат да ја постават основата на добар проект преку развивање соодветна логика на интервенција и да ги подобрат знаењата за спроведување, мониторирање и оценка на проекти. 

Обуката беше дизајнирана и спроведена согласно принципите на учењето на возрасни, што предвидува силна интерактивност и практична работа. Преку своите презентации и објаснување на соодветните теориски пристапи, обучувачот Владимир Лазовски понуди информации и нови сознанија за обработените содржини, кои учесниците можеа да ги поврзат со сопственото професионално (и животно) искуство и да ги надградат користејќи примери од областа на нивното делување преку работа во мали работни групи и пленарни дискусии. 

Обуката измина во позитивна работна атмосфера, со активно учество на сите присутни. Програмата беше остварена во целост и беа постигнати зацртаните цели. Учесниците во голема мера изразија задоволство од стекнатите знаења и вештини. 


поврзани новости

нема поврзани новости