Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017
пронајди

ПОДДРЖАНИ ДЕСЕТ ЗАЕДНИЧКИ ИНИЦИЈАТИВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во рамки на Концептот за инклузивни и транспарентни образовни политики,  ФООМ објави  повик за мали грантови за поддршка на иницијативи за инклузивно образование. Од пријавените 53 мали предлог-проекти/иницијативи, Управниот одбор на ФООМ избра 10 проекти/иницијативи во вкупен износ од 49.620,00 УСД кои граѓанските организации ќе ги спроведуваат во партнерство со/во училиштата од нивната локална средина.

Овие иницијативи имаат за цел да го промовираат коцептот на инклузивно образование и на инклузивно училиште како стимулативна средина во која се разбираат и вреднуваат различностите, место каде  секој ученик ќе се чувствува добредојден и ќе има можност да ги постигне своите максимум потенцијали за учество, учење и напредување, беа разлика на етничките, јазичните, социјалните, културни и други разлики и/или попречености; ќе придонесат за зголемување на директните контакти помеѓу учениците од различни етнички, верски, културни и други заедници, маргинализирани групи, деца со попреченост, деца со потреба од дополнителна помош во учењето итн. и ќе придонесат за нивна поголема видливост; ќе поттикнат активно учество и меѓусебна соработка на учениците, наставниците, родителите и локалната заедница во училишниот живот; ќе промовираат пракси на квалитетна соработка меѓу училиштата и невладините организации во делот за слободни ученички активности и неформално образование.

Доделени грантови:

 Организација   Име на проектот  Одобрен буџет (УСД)
Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби „Бравура Кооператива“ во партнерство со основно училиште „Свети Климент Охридски“ Делчево  „Инклузивна тетратка“   4.980
Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидитет Куманово, Кратово и Крива Паланка „Мобилност“во партнерство со основно училиште „Кочо Рацин“ Куманово  „Сложувалка“   5.000 
Здружение за локална демократија Центар на заедницата на општина Струмица во партнерство со  основно училиште „Видое Подгорец“ Струмица   „Еднакви права еднаков пристап за сите деца“  4.971
НВО Милениум во партнерство со средно училиште „7 март“ и основно училиште „Братство-Миѓени“ Тетово   „Образование за сите“   4.975 
Инвентивен економски развоен центар МакЛидер во партнерство со средно училиште „Наум Наумовски Борче“  Крушево   „Инклузивност+креативност=зголемен интерес кај средношколците за средно стручно образование“   4.850 
Црвен крст на РМ, општинска организација Кавадарци во партнерство со основното училиште „Гоце Делчев“ Кавадарци   „За сите деца“   4.880
Здружение за поддршка на деца и млади со различности СИНАТА ПТИЦА, Скопје во партнерство со основно училиште“Св. Климент Охридски“ Охрид   „До инклузивност со соработка”   5.000 
Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Велес (ЦПЛИП), во партнерство со ПОУ „Маца Овчарова“ и основните училишта „Благој Кирков“, „Блаже Конески“ „Св. Кирил и Методиј“ „Васил Главинов“ и „Јордан Хаџи-Константинов Џинот“ Велес  „Другаруваме, спознаваме, учиме, напредуваме“   4.994
Здружение Центар за образовна поддршка Дендо вас, Скопје во партнерство со основно училиште „Аврам Писевски“ с. Бардовци, Скопје   “Образование за сите“   5.000
Здружение за едукација и развој на лица со пречки во развојот Еднаквост  – Струмица во партнерство со  основните училишта   „Гоце Делчев“ с. Вељуса и „Даме Груев“ с. Кулкиш, Струмица „Инклузијата не е илузија“  4.970

поврзани новости

нема поврзани новости